ေနထိုင္ရန္အတြက္ အိမ္ျခံေျမသည္အလြန္အေရးပါသည္။ ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမ ၀ယ္ယူရန္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ Home Group Real Estate ကိုဆက္သြယ္ျကပါစို့။

Home Group အိမ္ျခံေျမမွ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊လံုးခ်င္း၊ေျမကြက္ ၊စက္မွဳဇုန္၊ဂိုေဒါင္၊အေရာင္းျပခန္းတို့ ေရာင္း၊၀ယ္၊ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို အထူး၀န္ေဆာင္မွုေပးပါသည္။

ံHome Group မွ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားအျပင္ –
*အေရာင္း အ၀ယ္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္
*ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္
*စြန့္လႊတ္စာခ်ဳပ္
*အေမြဆက္ခံ ပိုင္ဆိုင္ေျကာင္းစာခ်ဳပ္
*ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္
*လွဴဒါန္းျခင္းစာခ်ဳပ္
*မိ္သားစု စီမံမွုဳစာခ်ဳပ္
*အထူးကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာ
*ေျမတိုင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမပံုကူးေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမငွားဂရန္ မိတၱဴေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမငွားဂရန္ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမကြက္ ခြဲစိတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမအမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
*ေျမငွားဂရန္သစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း  တို့ကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ံHome Group  လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပံုကေတာ့ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ပိုင္ဆုိင္မွဳေတြ စီစစ္ေပးရင္း ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရင္း Home Group ဆုိတဲ့ အိမ္အုပ္စုေလးထဲ ေရာက္ခဲ့ရာကေန တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
2014 ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္တတ္က်ြမ္းတဲ့ ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မွုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးျပီး customer မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာအေပၚရည္ရြယ္ပါသည္။